«Perfect Balance» @ «Equilibrio Perfecto»

DSC_0124

 

Aunque «los cuervos» de las bajas frecuencias, siempre ronden tu espíritu, inundando tu vida con falsas noticias, enemigos ficticios, economías caóticas, políticas desprestigiadas, no debes nunca perder tu calma. Si a pesar de ello, notas que las turbulencias te arrastran hasta el fondo de la oscuridad, a pesar de la caída, para tu velocidad, encierrate en tu ser, cual tranquila «tortuga», busca el pálpito de tu corazón, que es equilibrio de tu ser, protégete en tu fortaleza, hasta que toda tu luz se inunde con la energía de la creación, y cuando de nuevo, vuelvas a nacer, cúal transformación de crisálida a bella mariposa, comprobarás que la tormenta, habrá desaparecido, porque la realidad de tu universo, inundará tu vida de Felicidad.

«Tú, y tan solo tú, eres la creadora o el creador de tu realidad»

sanergiatheworld@gmail.com

Although «crows» of low frequencies, always surround your spirit, flooding your life with false news, fictitious enemies, chaotic economies, politically discredited, you should never lose your calm. If in spite of it, you notice that the turbulence drags you to the bottom of the darkness, in spite of the fall, for your speed, lock yourself in your being, like a calm «turtle», look for the pustle of your heart, which is balance of your being, protect yourself in your strength, until all your light is flooded with the energy of creation, and when you are born again, transforming from chrysalis to beautiful butterfly, you will see that the storm will have disappeared, because reality of your universe, will flood your life of Happiness.

«You, and only you, are the creator or creator of your reality»

sanergiatheworld@gmail.com

Bien que «corbeaux» de basses fréquences, entourent toujours votre esprit, inondent votre vie avec de fausses nouvelles, des ennemis fictifs, des économies chaotiques, politiquement discrédités, vous ne devriez jamais perdre votre calme. Si, en dépit de cela, vous remarquez que la turbulence vous entraîne au fond de l’obscurité, malgré la chute, pour votre vitesse, vous enfermez dans votre être, comme une «tortue» calme, cherchez le pustle de votre cœur, qui est l’équilibre de votre être, protégez-vous dans votre force, jusqu’à ce que toute votre lumière soit inondée de l’énergie de la création, et lorsque vous êtes né de nouveau, transformer de la chrysalide en un beau papillon, vous verrez que la tempête aura disparu, parce que la réalité de votre univers, va inonder votre vie de bonheur.

«Vous, et seulement vous, êtes le créateur ou le créateur de votre réalité»

sanergiatheworld@gmail.com

Deși «cioară» de frecvențe joase, înconjurați mereu spiritul, vă inundați viața cu știri false, dușmani fictivi, economii haotice, discreditate politic, nu trebuie să vă pierdeți calmul. Dacă, în ciuda acestui lucru, observați că turbulența vă trage spre fundul întunericului, în ciuda căderii, pentru viteza voastră, închideți-vă în ființa voastră, ca o «broască țestoasă» calmă, căutați în sufletul inimii voastre, care este echilibrul a ființei voastre, vă protejați în puterea voastră, până când toată lumina voastră este inundată de energia creației și atunci când vă veți naște din nou, transformându-vă de la crizalis la fluture frumos, veți vedea că furtuna va dispărea, deoarece realitatea universului vostru, vă va inunda viața de fericire.

«Tu și numai tu ești creatorul sau creatorul realității tale»

sanergiatheworld@gmail.com

Embora sejam «corvos» de baixas frequências, sempre cercam seu espírito, inundando sua vida com falsas notícias, inimigos fictícios, economias caóticas, politicamente desacreditadas, você nunca deve perder a calma. Se, apesar disso, você percebe que a turbulência o leva ao fundo da escuridão, apesar da queda, da sua velocidade, bloqueie-se em seu ser, como uma «tartaruga» calma, procure o púlpito do seu coração, que é o equilíbrio de seu ser, proteja-se em sua força, até que toda sua luz seja inundada com a energia da criação, e quando você nascer de novo, transformando de crisálida em borboleta bonita, você verá que a tempestade desaparecerá, porque realidade do seu universo, irá inundar sua vida de felicidade.

«Você, e somente você, é o criador ou criador da sua realidade»

sanergiatheworld@gmail.com

Sebbene i «corvi» delle basse frequenze circondano sempre il tuo spirito, inondano la tua vita con false notizie, nemici fittizi, economie caotiche, politicamente screditate, non dovresti mai perdere la tua calma. Se, malgrado ciò, si nota che la turbolenza ti trascina verso il fondo dell’oscurità, malgrado la caduta, per la tua velocità, bloccatevi nel tuo essere, come una calma «tartaruga», cercare il pizzico del tuo cuore, che è l’equilibrio del tuo essere, proteggiti nella tua forza, finché tutta la tua luce è inondata dall’energia della creazione e quando tu sei nato, trasformandosi da crisalide in una bellissima farfalla, vedrai che la tempesta sarà scomparsa, perché la realtà del tuo universo, dilaga la tua vita di Felicità.

«Tu e solo tu sei il creatore o il creatore della tua realtà»

sanergiatheworld@gmail.com

Licet ‘corvi’ low frequency semper spiritu tuo pessimas induxero et repleta est anima tua falsum nuntium ac de falsis hostibus, Orcorum tenebrarum parsimonia dignitate industria universis gentibus, et te perdere non est tranquillitas. Si tamen est, quod, cum motus faceret trahi ad imo in tenebras, non obstante ruina, pro velocitate, quæ non alliget in te tacere ‘turtures’ vultus pro cor palpitans vertex Patris vestri, qui statera vestrae praesidio munitionem ad omnem virtutem creaturae luce perfunderis et iterum renascimur quam pulcre transformatio CHRYSALLIS papilionem videbis tempestatem profectus eo et universum inundare tuus veritas est enim vita tua beatitudo.

«Tu, et nisi tu, creator vel auctor tuus veritas est»

sanergiatheworld@gmail.com

Хотя «вороны» низких частот всегда окружают ваш дух, наводняют вашу жизнь ложными новостями, фиктивными врагами, хаотичными экономиками, политически дискредитированными, вы никогда не должны терять свое спокойствие. Если, несмотря на это, вы заметите, что турбулентность тянет вас к дну темноты, несмотря на падение, за вашу скорость, закрепите себя в своем существе, как спокойная «черепаха», ищите суету вашего сердца, которая является балансом вашего существа, защитите себя в своих силах, пока весь ваш свет не будет наполнен энергией творения, а когда вы родитесь свыше, превратившись из куколки в красивую бабочку, вы увидите, что буря исчезнет, потому что реальность вашей вселенной, наполнит вашу жизнь Счастья.

«Ты и только ты, творец или творец своей реальности»

sanergiatheworld@gmail.com

低周波の「カラス」は常にあなたの精神を取り囲んでいますが、誤ったニュース、架空の敵、混沌とした経済、政治的に信用されていないあなたの人生を溢れさせます。 それにもかかわらず、乱れがあなたを闇の底に引きずり出していることに気が付いたら、秋にもかかわらず、あなたのスピードのために、静かな「カメ」のように自分自身をロックして、あなたの心のパワフルを探してください すべてのあなたの光が創造のエネルギーで満たされ、あなたが再び生まれたとき、クリサリスから美しい蝶に変わるまで、あなたは嵐が消えたことを知るでしょう。 あなたの宇宙の現実は、幸福のあなたの人生を洪水させます。

«あなたとあなただけが、あなたの現実の創造者または創造者です»

sanergiatheworld@gmail.com

저주파의 «까마귀»는 항상 당신의 영혼을 둘러싸고 거짓 뉴스, 가상의 적, 혼란스러운 경제, 정치적으로 신용받지 못한 삶으로 당신의 삶을 넘치게합니다. 결코 평온을 잃지 않아야합니다. 그럼에도 불구하고, 당신은 난기류가 당신을 어둠의 바닥으로 끌고가는 것을 알아 차릴 것입니다. 그 속도에도 불구하고, 조용한 «거북이»처럼 당신 자신을 잠그고, 가슴의 퍼슬을 찾으십시오. 그것은 균형입니다 당신의 모든 빛이 창조의 에너지로 넘칠 때까지 당신의 힘으로 자신을 보호하십시오, 그리고 태어날 때, 번데기에서 아름다운 나비로 전환하면 폭풍이 사라질 것입니다. 당신의 우주의 현실은 행복의 삶을 살게 할 것입니다.

«당신과 당신 만이 당신의 현실의 창조자 또는 창조자입니다»

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s